W zakresie polityk miejskich rewitalizacja stała się jednym z głównych tematów, zwłaszcza po przyjęciu ustawy rewitalizacyjnej. Część gmin prowadzi już od jakiegoś czasu działania rewitalizacyjne na większą lub mniejszą skalę, inne dopiero zaczynają przygotowywać się do realizacji projektów. W ramach naszego doświadczenia oferujemy na każdym etapie prowadzenia projektów rewitalizacyjnych wsparcie samorządów przy opracowywaniu lokalnych i gminnych programów rewitalizacji obejmujące:

  • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów (wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji w oparciu o wskaźniki typowe dla obszarów miejskich, wiejskich czy miejsko-wiejskich);
  • analizę powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, dokumentami planistycznymi gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;
  • prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania, debaty, spacery studyjne, warsztaty, ankiety, wywiady);
  • opracowanie celów rewitalizacji wraz z kierunkami działań wraz z mechanizmami integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • opracowanie charakterystyki przedsięwzięć rewitalizacyjnych (o charakterze środowiskowym, gospodarczym, społecznym);
  • opracowanie ram finansowych działań rewitalizacyjnych.

Staranne określenie obszaru rewitalizacji jest niezwykle istotne i wymaga złożonych analiz, również ekonomicznych. W związku z tym oferujemy wsparcie w zakresie poszukiwania źródeł finansowania procesów rewitalizacji gwarantujących ich prawidłowy przebieg i sukces planowanych rozwiązań.