Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej (Organizator) zaprasza do składania ofert w przetargu, którego przedmiotem jest remont utwardzenia terenu przed budynkiem przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej.

Termin składania ofert: od 9 listopada 2018r. do 23 listopada 2018r.
(przy ofertach doręczanych pocztą/kurierem decyduje data otrzymania oferty przez Organizatora).

Termin rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia przetargu: 26 listopada 2018r.
Miejsce składania ofert:

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, pok. 1.3, piętro I (sekretariat spółki).
Adres:
Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz warunków przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Załączniki:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzem oferty i wzorem umowy – pobierz
  • Projekt budowlany – pobierz
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – pobierz
  • Przedmiar robót – pobierz