„PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”
(Działanie 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)

Projekt zakłada wsparcie aktywizacyjne 40 osób niepracujących po 30 r.ż. zamieszkujących obszar subregionu południowego województwa śląskiego, polegające na zindywidualizowanym wsparciu doradczo-szkoleniowym, bezzwrotnym wsparciu finansowym z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo – doradczym i finansowym przez okres do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Zaplanowane formy wsparcia to:

 1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej:
  – Program aktywizacji biznesowej – warsztaty grupowe
  – Budowanie osobowości biznesowej – doradztwo indywidualne
  – Szkolenie ABC Przedsiębiorczości
  – Szkolenie Budowanie biznesplanu
 2. Wypłata środków na rozwój przedsiębiorczości (dotacje)
 3. Wypłata środków w ramach wsparcia pomostowego (pomoc finansowa)
 4. Wsparcie pomostowe – usługi szkoleniowo – doradcze związane ze specyfiką prowadzonej działalności

Projekt RFE S.A. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca i trwać będzie do 31 lipca 2019 r.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie i wsparcie w początkowym okresie działalności 40 mikroprzedsiębiorstw.

Strona programu

 

Projekt „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET” – zakończony
Poddziałanie: 1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Projekt zakłada wsparcie 50 niepracujących, niezarejestrowanych w urzędach pracy mieszkańców województwa śląskiego w wieku 18-29, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.
Projekt zakłada podmiotowy i czynny udział osoby młodej w ustalaniu i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia, m.in. poprzez:

 • identyfikację potrzeb wszystkich uczestników projektu,
 • opracowanie dla wszystkich uczestników projektu Indywidualnych Planów Działań,
 • szkolenia zawodowe zgodnie z IPD,
 • staże zgodne z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży,
 • doradztwo indywidualne i grupowe dla wszystkich uczestników projektu,
 • treningi motywacyjne i wsparcie psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu przez cały okres jego realizacji.

Dzięki realizacji powyższych form wsparcia osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • uzyskanie wysokiej jakości ofert zatrudnienia i/lub kształcenia przez wszystkich uczestników projektu,
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej co najmniej w wysokości określonej w Regulaminie konkursu,
 • osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników produktu.

Projekt realizowany był w okresie: 01.02.2017-30.06.2018r.

Strona projektu