PROJEKT ZAKOŃCZONY – PODSUMOWANIE REALIZACJI

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. zakończył realizację projektu „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób „NEET” poprzez zastosowanie zindywidualizowanego wsparcia doradczego oraz szkolenia zawodowe i staże.

W ramach projektu wsparciem doradczo-szkoleniowym objęto 50 osób, z czego udział w projekcie zgodnie z zaplanowana ścieżka wsparcia ukończyło 47 uczestników.

Kluczowe rezultaty osiągnięte w toku realizacji to:

 • dzięki udziałowi w projekcie 47 uczestników uzyskało powszechnie uznawane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia montera instalacji fotowoltaicznych, uprawnienia spawacza),
 • 41 osób odbyło 3 – miesięczne staże zawodowe,
 • 27 osób uzyskało zatrudnienie,
 • 9 uczestników podjęło studia wyższe.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany był do 50 osób między 18 a 29 rokiem życia, zamieszkujących Województwo śląskie, należących do tzw. grupy NEET.

Zgodnie z definicją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój młodzież NEET to osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • nie pracują (nie są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotni),
 • nie uczą się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych).

FORMY WSPARCIA

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem:

 • wsparcie psychologiczno-doradcze pozwalające na wskazanie mocnych i słabych stron Uczestników przez analizę jego potencjału i odpowiednie ukierunkowanie zawodowe (m.in. opracowanie Ścieżki Kariery),
 • szkolenia/kursy pozwalające nabyć kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na regionalnym rynku pracy,
 • staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe,
 • pośrednictwo pracy ukierunkowane na poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy do kwalifikacji i predyspozycji każdego z Uczestników.

OKRES REALIZACJI

FINANSOWANIE Projektu „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”:

Wartość ogółem: 829 212,50 PLN

Wartość dofinansowania: 787 751,87 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona projektu