Park Przemysłowo – Technologiczny EkoEnergia – Efektywność

Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań.

 

 

Park Technologiczny EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo

Ideą Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego:

  • bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska,
  • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska, uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.
 

 

Polska Izba Ekologii

Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Członkami Izby są zarówno duże przedsiębiorstwa z górnictwa i energetyki zawodowej, jak i jednoosobowe firmy, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie. Swoją misję oraz statutowe zadania Izba realizuje poprzez działalność organizacyjną, edukacyjną, legislacyjną i wydawniczą. Izba konsultuje też i przekazuje władzom różnego szczebla wnioski, opinie i postulaty, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do ośrodków decyzyjnych.

 

 

Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o.

Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych to instytucja, której zadaniem statutowym jest opracowywanie i wdrażanie najnowszych metod i technologii w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, jak również wsparcia inwestorów, najemców oraz właścicieli obiektów budowlanych.

Polski Instytut Inżynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o. o. zrzesza kompetentnych i wykwalifikowanych inżynierów z długoletnim doświadczeniem z terenu całego kraju, którzy przygotowani są do wykonywania przeglądów stanu technicznego budynków, wielobranżowych projektów budowlanych oraz przyjęcia funkcji inwestora zastępczego z najwyższą starannością i dokładnością.

 

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Misją Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców poprzez podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości i partnerskie wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego województwa śląskiego.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej od 1990 r. uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego w Bielskiem początku XIX wieku. Związek Przemysłowców Bielska, Białej i okolic – założony w 1809 roku, czy Izba Przemysłowo-Handlowa w Bielsku – datująca swoją obecność od pierwszych lat naszego stulecia, są wymownym dowodem rozwijanej od dziesięcioleci polityki gospodarczej miasta i regionu, dzisiaj powszechnie docenianej.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jako samorząd gospodarczy reprezentuje interesy firm członkowskich oraz świata biznesu. Każde działanie Izby ukierunkowane jest na stymulowanie rozwoju lokalnego.