Uwaga! Rekrutacja zakończona

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. realizuje projekt „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób „NEET” poprzez zastosowanie zindywidualizowanego wsparcia doradczego oraz szkolenia zawodowe i staże.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 50 osób między 18 a 29 rokiem życia, zamieszkujących Województwo śląskie, należących do tzw. grupy NEET.

Zgodnie z definicją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój młodzież NEET to osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– nie pracują (nie są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotni),
– nie uczą się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych).

FORMY WSPARCIA

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem:
– wsparcie psychologiczno-doradcze pozwalające na wskazanie mocnych i słabych stron Uczestników przez analizę jego potencjału i odpowiednie ukierunkowanie zawodowe (m.in. opracowanie Ścieżki Kariery)
– szkolenia/kursy pozwalające nabyć kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na regionalnym rynku pracy,
– staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe,
– pośrednictwo pracy ukierunkowane na poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy do kwalifikacji i predyspozycji każdego z Uczestników.

OKRES REALIZACJI

FINANSOWANIE Projektu „Zielone miejsca pracy szansą dla NEET”:

Wartość ogółem: 829 212,50 PLN

Wartość dofinansowania: 787 751,87 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie lub szerszymi informacjami zapraszamy do kontaktu

Biuro Projektu

ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 41 42 / +48 33 810 10 54
biuro@rfeko.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie Rekrutacja