Pod koniec grudnia weszło w życie nowe rozporządzenie, które reguluje zasady rozliczania lokali mieszkalnych. Rozporządzenie określa warunki, w jakich właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do rozliczania opłat za ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. w sposób indywidualny – poprzez zamontowane ciepłomierze, podzielniki ciepła lub wodomierze. W praktyce oznacza to, iż każdy właściciel i zarządca nieruchomości wielolokalowych zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości zastosowania indwidualnego rozliczenia w mieszkaniach oraz do aktualizacji zapisów regulaminów dot. wysokości opłat za ogrzewanie m.in. poprzez określenie maksymalnej i minimalnej opłaty za ciepło w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania.

Rozporządzenie, poza ewidentnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach, ma również za zadanie wyeliminowanie nieprawidłowości zwiazanych z zakręcaniem przez niektórych lokatorów grzejników i korzystania z ciepła pochodzącego z sąsiednich lokali. Efektem takiego procederu jest fakt, iż mieszkania prawidłowo korzystające z systemu grzewczego partycypują w kosztach ogrzewania lokali swoich sąsiadów.

Podstawowymi kryteriami decydującymi o konieczności zabudowy ciepłomierzy, podliczników ciepła i wodomierzy są techniczne możliwości ich zainstalowania oraz kryterium ekonomiczne. O ile w nowych budynkach standardem jest montowanie indywidualnych ciepłomierzy, o tyle w starszych obiektach, ze względu na wielopunktowy system rozdziału ciepła bardziej zasadny może okazać się montaż nagrzejnikowych podzielników ciepła z możliwością zdalnego odczytu danych.

Kiedy należy stosować ciepłomierze?

Zgodnie z § 4. Rozporządzenia, ciepłomierze posiadające funkcję zdalnego odczytu stosuje się w przypadku, gdy  instalacja centralnego ogrzewania w lokalu znajdującym się w budynku wielolokalowym posiada jednopunktowy układ zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się w danym lokalu. Dodatkowo trzeba spełnić (łącznie) następujące warunki (§ 4, ust. 2):

  1. analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania tych ciepłomierzy,
  2. analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania ciepłomierzy jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń,
  3. ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza wartości, o których mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury)
  4. zostały zainstalowane zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku wielolokalowym,
  5. węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą.

Kiedy należy stosować podzielniki ciepła?

Dla instalacji innych niż jednopunktowe, zgodnie z § 5, należy stosować podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego odczytu. Dodatkowo należy łącznie spełnić poniższe warunki:

  1. analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania podzielników kosztów ogrzewania,
  2. analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń,
  3. ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza wartości, o których mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – (tj. 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury),
  4. zostały zainstalowane zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku

Warto zaznaczyć, że w przypadku spełnienia wszystkich warunków w zakresie montażu podzielników/ciepłomierzy ich wykorzystanie jest obligatoryjne, a właściele i zarządcy budynków uchylający się od tego obowiązku będą podlegać sankcjom.

Każdy właściciel i zarządca obiektu wielolokalowego w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ma obowiązek dokonać zmian zapisów regulaminu ustalania opłat za ogrzewanie i dokonać analiz w zakresie technnicznych i ekonomicznych możliwości zastosowania indywidualnych urządzeń do pomiaru zużycia ciepła.

Oferujemy wykonanie kompleksowej analizy w zakresie możliwości technicznej i ekonomicznej montażu urządzeń do indywidualnego odczytu ciepła.

Więcej informacji:

+48 781 221 888,  tgiza@rfeko.pl