W dniu 1 października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak:

  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
  • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z procesów spalania paliw w źródłach ciepła, z działalności przemysłowej,
  • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych tj. technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, zużycia ciepła (w tym działania termomodernizacyjne), modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Formy dofinansowania:

  • Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych w wysokości od 0,5 mln do 300 mln, na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub na warunkach rynkowych (oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
  • Dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (Organic Rankine Cycle).

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do dnia 17.12.2021r.

Szczegółowy regulamin, lista projektów i beneficjentów, oraz warunki dofinansowania zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Zachęcamy do śledzenia strony www.rfeko.pl, na której na bieżąco będą pojawiać się informacje na temat naboru oraz do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.