Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2019 i 2020

1. Określenie firmy i siedziby Spółki:
Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej, ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania za rok obrotowy 2019 i 2020.

3. Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Spółki RFE S.A. ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 23 września 2019r. do godz. 10:00. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia – pobierz