Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż w kwietniu 2020 r. planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IiŚ) dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.
Instytucją organizującą konkurs jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej.

Celem Programu jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.:

  • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego,
  • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego,
  • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Orientacyjny budżet projektu: 50 mln PLN

Szczegółowy regulamin, lista projektów i beneficjentów, oraz warunki dofinansowania zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach www.wfosigw.katowice.pl. Zachęcamy do śledzenia strony www.rfeko.pl, na której na bieżąco będą pojawiać się informacje na temat naboru.