Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej informuje, że 29 marca 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IiŚ) dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Instytucją organizującą konkurs jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m. in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma dofinansowania: dotacja w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych);
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (poziom dofinansowania –
    w formie bezzwrotnej premii – uzależniony jest od stopnia redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną):
Oszczędność energii pierwotnej Premia inwestycyjna
>25% do 25%
40% – 60% do 35%
>60% do 45%

 

Z dotacji mogą skorzystać podmioty, które planują m.in. następujące działania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych:

  • ocieplenie przegród zewnętrznych,
  • wymianę stolarki okiennej/drzwiowej,
  • wymianę instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
  • wymianę źródła ciepła lub podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
  • budowę instalacji OZE w termomodernizowanych budynkach,
  • wymianę oświetlenia wbudowanego w częściach wspólnych.

Nabór wniosków trwa do 27 maja 2019r.

Dominika Florek  +48 512 943 201 dflorek@rfeko.pl

Tomasz Giza  +48 781 221 888  tgiza@rfeko.pl