Informujemy, że trwa IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać do dnia 21 grudnia 2018r.

Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Beneficjentami (Wnioskodawcami) mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Z programu mogą skorzystać jednostki, które planują realizację następujących rodzajów przedsięwzięć:

  • kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu
  • aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju
  • zorganizowane, kompleksowe projekty, bezpośrednio angażujące odbiorcę, wyzwalające jego długofalową
  • kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/