Zapytanie ofertowe na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych. W myśl zmienionych przepisów, akcje nie będą mogły mieć formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, który jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. W związku w powyż...

Ogłoszenie o przetargu na remont utwardzenia terenu

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej (Organizator) zaprasza do składania ofert w przetargu, którego przedmiotem jest remont utwardzenia terenu przed budynkiem przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej. Termin składania ofert: od 9 listopada 2018r. do 23 listopada 2018r. (przy ofertach doręczanych pocztą/kurierem decyduje data otrzymania oferty przez Organizatora). Termin rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia przetargu: 26 listopada 2018r.