Na mocy zapisów Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. audyt energetyczny przedsiębiorstwa zobligowana jest wykonać każda organizacja, która w ostatnich dwóch latach obrotowych:

  • zatrudniała powyżej 250 pracowników lub
  • osiągnęła roczny przychód powyżej 50 mln euro lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego (lub każdego) z tych lat powyżej 43 mln euro.

Z powyższego obowiązku zwolnione są organizacje, które posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego (np. EMAS) lub zarządzania energią (ISO 50001).

Audyt

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa sporządza się co 4 lata.

30 września 2017 r. upłynął pierwszy termin na wykonanie obowiązkowych audytów energetycznych. Oznacza to, iż zgodnie z Ustawą do końca września 2021 r. należy opracować kolejny raport.

Jeśli Twoja firma kwalifikuje się do dużych przedsiębiorstw oraz nie posiadasz wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego lub zarządzania energią na mocy zapisów Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. jesteś zobowiązany do opracowania kolejnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa i przekazania wyników audytu do Urzędu Regulacji Energetyki do 30 dni od daty jego opracowania.

Brak wypełnienia wskazanego obowiązku podlega karze w wysokości maksymalnie 5% przychodu przedsiębiorstwa, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Niezależnie od obowiązującego prawa, każde przedsiębiorstwo (mając na uwadze kwestie związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska naturalnego), może z własnej inicjatywy wykonać audyt energetyczny. Istotą opracowania audytu jest bowiem zbadanie energochłonności urządzeń i procesów prowadzonych w danej firmie oraz znalezienie rozwiązań, zmierzających do osiągnięcia wymiernych oszczędności kosztów eksploatacyjnych.

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw. W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.

Więcej informacji:

+48 781 221 888